ฟิล์มกันร้อนอาคาร
การใช้กระจกในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีการเลือกใช้มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีในการก่อสร้างกระจก อย่างไรก็ตามอาคารต่างๆ ก็ยังคงต้องการกระจกที่สามารถลดความร้อนได้ และยังสามารถประหยัดพลังงานอีกด้วย


73FG

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

70.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

8.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

56.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

95.0%

ประสิทธิภาพแสง

1.37

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.44

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.51

ค่าการแผ่รังสี

0.60

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

0.94


53GII

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

58.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

7.5%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

59.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

96.0%

ประสิทธิภาพแสง

1.23%

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.44

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.47

ค่าการแผ่รังสี

0.56

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.03


43FG

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

43.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

10.3%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

65.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

98.0%

ประสิทธิภาพแสง

1.02

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.37

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.42

ค่าการแผ่รังสี

0.62

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.11


33FG

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

36.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

11.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

68.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

97.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.97

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.32

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.37

ค่าการแผ่รังสี

0.57

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

0.95


78FG

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

77.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

9.5%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

45.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

77.0%

ประสิทธิภาพแสง

1.22

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.55

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.63

ค่าการแผ่รังสี

0.56

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

0.96


63J

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

66.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

7.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

43.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

82.0%

ประสิทธิภาพแสง

1.06

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.54

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.62

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.03


13K

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

15.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

17.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

65.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

82.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.38

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.35

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.4

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05


28K

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

31.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

11.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

54.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

71.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.58

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.46

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.53

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05


38K

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

42.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

79.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

48.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

63.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.70

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.52

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.6

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05


8H

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

6.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

13.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

70.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

80.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.17

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.30

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.35

ค่าการแผ่รังสี

0.84

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.14


23T

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

25.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

23.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

64.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

76.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.60

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.37

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.42

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ( btu/h.ft2.F )

1.05


33T

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

39.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

19.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

52.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

64.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.72

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.47

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.54

ค่าการแผ่รังสี

N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05


48AG

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

50.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

23.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

52.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

66.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.91

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.48

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.55

ค่าการแผ่รังสี

์N/A

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05


58A

คุณสมบัติของฟิล์ม

แสงสว่างส่องผ่าน

66.0%

การสะท้อนแสง (กระจก)

14.0%

การสะท้อนแสง (ฟิล์ม)

12.0%

ป้องกันรังสียูวี

99.0%

ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยรวม

35.0%

ป้องกันรังสีอินฟราเรด

56.0%

ประสิทธิภาพแสง

0.89

ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์

0.58

ค่าสัมประสิทธิ์การป้องกันแสงแดด

0.67

ค่าการแผ่รังสี

0.74

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (btu/h.ft2.F)

1.05

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (W/m2.K)

5.94

Clare Reduction

0.31